Beloningsbeleid stichting Art Zuid

De activiteiten van stichting Art Zuid richten zich op de organisatie van de tweejaarlijkse beeldententoonstelling en het daarbij behorende publieksprogramma voor jong en oud, waarbij aandacht wordt gevestigd op het stedenbouwkundige erfgoed van Plan-Zuid van Berlage. Vanwege het ontbreken van structurele subsidie van de gemeente Amsterdam heeft de stichting eind 2020 de uitvoering noodgedwongen uitbesteed aan de nieuw opgerichte Artzuid Expo bv om de risico’s van een dergelijk groot project te kunnen beheersen. De stichting heeft zelf geen personeel in dienst.

Het personeel dat zich bij de bv bezighoudt met de uitvoering bestaat uit 2,4 FTE, zijnde een manager, projectmedewerker en marketingmedewerker. De richtlijn voor hun beloning is de CAO cultuureducatie. De fondsenwerver en educatiemedewerker worden ingehuurd. Daarnaast steunt de stichting op de inzet van vrijwilligers en stagiaires. Voor de financiële verantwoording wordt vanaf 2021 een geconsolideerde jaarrekening tussen de stichting en de bv opgesteld. Overeenkomstig de statuten ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is in 2018 besloten dat het bestuur een onkostenvergoeding van maximaal € 1.500 op jaarbasis kan declareren.